COŮKUNLAR GROUP TAR?H
Mehmet Hamdi Co?kun 1944 y?l?nda manifatura üzerine seyyar sat?c?l?k yaparak ticari hayata at?ld?.

Büyük o?lu Nazmi Co?kun 1959 y?l?nda babas?n?n yan?nda çal??ma hayat?na ba?lad?.
05/08/1964 tarihinde Saraylar Mahallesi 468 sokak No:52 Denizli-Türkiye adresinde 18 metrekarelik manifatura dükkan? açarak yerle?ik ticarete ba?land?.

?? dünyas?na manifatura ticaretiyle ba?layan i?letmemiz, ba?ar? trendini her geçen y?l maksimum seviyeye ç?kartarak günümüze ula?m??t?r.

??letmemiz 1970 y?l?nda Mehmet Hamdi Co?kun'un di?er o?lu Muharrem Co?kun'un i?letme bünyesine kat?lmas?n?n ard?ndan, 1974 y?l?nda tuhafiye ticaretine ba?lad?. 1976 y?l?nda di?er karde?leri Recep Co?kun'un da i?letmemiz bünyesine kat?lmas?yla daha da güçlenen firmam?z 1980 y?l?nda Mefru?at ve Tekstil ticaretine ba?lay?p haz?rgiyim, manifatura, mefru?at ve evtekstil ürünleri satan 3 katl? 485 metrekarelik bir ma?azaya (CO?KUNLAR G?Y?M 1) ula?t?. 1983 y?l?nda Mustafa Co?kun i?letme bünyesine kat?ld?.

Yükseli? trendi, 1988 y?l?nda 3 katl? 1400 metrekare büyüklü?ündeki (CO?KUNLAR G?Y?M 2) yeni ma?azan?n aç?lmas? ile devam etti. Mehmet Hamdi Co?kun’un en küçük o?lu “Hüseyin Co?kun” 1989 y?l?nda i?letmemiz bünyesine kat?ld?. Nazmi, Muharrem, Recep, Mustafa ve Hüseyin Co?kun karde?ler 20 Ocak 1994 tarihinde CO?KUNLAR OTOMOT?V G?Y?M SANAY? VE T?CARET A.?.'yi kurarak i?letmeyi ?irketle?meye götürdüler.

1997 y?l?nda ?irketimiz 2 katl? 280 metrekarelik ROMAN (Bayi) ma?azas?n?, 1999 y?l?nda 4 katl? 390 metrekarelik ?GS (Bayi) ma?azas?n? açt?.
??rketimiz Otomotiv sektörüne ciddi bir yat?r?m karar? alarak 2003 y?l?nda Citroen (Bayii) marka araçlar?n sat??, servis ve yedek parça departmanlar?ndan olu?an, 3 katl? toplamda 2800 m2'lik kapal? alana sahip Citroen Plaza ile bu sektördeki yerini ald?.

Otomotiv sektöründe, 2004 y?l?nda duyulan ihtiyaç üzerine 450 m2'lik ?ehir içi Citroen Showroom'u hizmete sundu.

De?i?mekte olan ticari ve hizmet sektöründeki ihtiyaçlar?n kar??lanmas? ve daha fazla mü?teri hizmeti ilkesi ile 07/05/2004 tarihinde C.?.K S?GORTA VE ARACILIK H?ZMETLER? LTD. ?T?.'yi kurarak yükseli? trendini sürdürdü.

Yeni kurulan ?irket ve kurulmas? dü?ünülen ?irketlerin tek bir çat? alt?nda toplanmas? ve yönetilmesi için 2004 y?l?ndan itibaren Co?kunLAR GROUP olarak adland?r?lmas? karar? al?nd?.